ALBSC Kalenner 2016

Hei fënns du eng Zesummestellung vun eise Manifestatiounen déi fir dëst Joer geplangt
sinn. Déi jeeweileg Invitatioune kriss du wéi gewinnt mat Mail geschéckt.